Formandsberetning 2018

November 15, 2018 by
Formandsberetning 2018
Energi Vegger

Efter vi havde et fantastisk 16/17 regnskabsår er vi kommet lidt ned på gulvet igen. Blandt andet pga. vi fik regninger ind, der skulle have været med i regnskabsåret 16/17 på ca. 1.3 mio for biobrænsel (glycerin), der skulle have med i regnskabsåret for 16/17, som jo så havde set knap så godt ud for 16/17 regnskabet. Derfor har vi stammet op på retningsliner for vores leverandører for hvor lang tid de må ligge med regningerne inden de kommer til betaling. Samtidig er udgifterne til indkøb af industriaffald steget, hvilket også indvirker på årets resultat. Dog skal det her bemærkes vi pt. har fået lavet en aftale, hvor køb af glycerin er lidt billigere.

Kigger vi på varmeprisen for 17/18 må man sige der er leveret rigtig billig varme. Før årsskiftet kunne vi se varmeprisen var højt sat og derfor ved årsskifte tillod os, at sætte den faste afgift til 0 kr. så vi ”spiste” lidt af overdækningen fra året før på godt 2,2 mio. Det strider lidt mod bekendtgørelserne, da denne pris skal afspejle forbrug på net og rørledninger. Til gengæld har vi ikke haft et forbrug på vores fjernvarmenet (reparationer), hvilket jo er meget positivt og derfor jo egentlig også afspejler den faste afgift på 0 kr. En af grundene til vi satte den faste afgift til 0 kr. og ikke regulerede på varmeprisen ned, er vi var bange for forbruget ville eskalere. Altså man bare lukker vinduet op, hvis der skulle være blevet for varmt i stuen.

Hvis man kigger på regnskabsåret 16/17 og 17/18 og sammenligger disse to, vil dette ligne niveauet fremover for vores resultat.

Et historisk tilbageblik til 1986. Der betaler man kr. 10 pr. rummeter og kr. 400 pr. MWh så vi kan konstatere det er betragtelig billigere at opvarme vores huse i dag end det var for godt 30 år siden.

Hvis vi kigger på energitilsynets prisstatistik pr. 1. marts 2018 koster det i Vegger kr. 9.606 at opvarme et hus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh. Landsgennemsnittet er på kr. 12.272.

Statistikken er ikke opdateret og det er ikke lykkedes det nye Forsyningstilsyn at få opdateret denne pr. 1. august endnu. Tager man udgangspunkt i statistikken fra marts måned og vi sætter vores pris ind for 17/18 kommer vi på en pris der hedder kr. 5.543 for 18,1 MWh hvilket er landets absolutte billigste forsyning fra fjernvarme.

Vi har i det nuværende forsynings år indført den faste afgift igen fra 1. august på kr. 10 igen. Grunden til dette er bla. at afregningsprisen på el-produktion er faldende og har direkte indvirkning på varmeprisen.

Håbet er, at vi fra nytår vil kunne sætte både den faste afgift og MWh. prisen lidt ned igen.

Vi har i øvrigt også i år kunne byde en ny forbruger velkommen.

Der er desværre sket en fejl i vores betalingssystem, så der er desværre ikke opkrævet for rumafgift fra starten af regnskabsåret. Den manglende betaling for rumafgift vil derfor blive opkrævet i november og december. Jeg skal beklage fejlen.

Som i vil kunne se i regnskabet så er der købt mere varme end året før. Det skyldes formentlig primært, at vi har haft en koldere og længere fyringssæson. Dette kan aflæses på de antal graddage der har været i 17/18 hvor der har været knap 20% flere graddage end året før.

Måske er der også forbrugt lidt mere varme grundet lav pris !

På biogasanlægget har vi investeret i større pumpe på gasledningen til Arla i Bislev, da de ønsker at aftage mere biogas end oprindeligt, hvilket jo er rigtig godt. I øvrigt går vores samarbejde med Arla rigtig fornuftigt efter en lidt svær opstart. Derudover har vi købt ny lastbil til transport af gylle. Lastbilen er køb på leasingaftale med Spar Nord Leasing. Derud over har det været nødvendig at investere i en ny teleskoplæsser til dybstrøelse, da det viser sig denne er for spinkel til formålet og deraf mange dyre reparationer. Den vil også komme til at køre på leasingaftale med Spar Nord Leasing.

Vi fik godkendelse af Vesthimmerlands Kommune til at låne 8,8 mio. i Kommunekredit til opførsel af ny reaktor, 2 nye akkumoleringstanke og 2 gylletanke.

Som I vil kunne se når man kører forbi biogasanlægget er vi i fuld gang med opførsel af den ny reaktor, og arbejdet med opførelsen kører planmæssigt. Vi forventer denne tages i brug inden nytår. Herefter skal den ældste reaktor som vi overtog fra ”Energiselskabet” renoveres med ny omrører og i øvrigt efterses.

Efter nytår skal vores 2 akkumoleringstanke til varmt vand for fjernvarmenettet og biogasanlægget, udskiftes til større tanke for driftsikkersikkerhed og bedre driftsudnyttelse.

De 2 eksterne gylletanke som vi vil have opført i Mosbæk er løbet lidt ind i problemer. Placeringen af tankene er der kommet indsigelse på fra Naturfredningsstyrelsen, der ikke ønsker disse i det åbne landskab. Vi søger i stedet en løsning, hvor vi i første omgang placerer 1 tank i nærheden af en landmands gård i Mosbæk. Nr. 2 tank vil vi forsøge at finde en placering til et andet sted.

Som I måske har bemærket, så er vi gået i gang med opførelse af et nyt stort tankanlæg, der skal ligge på det grønne område ved siden biogasanlægget !!! Nej, spøg til side og så alligevel !

Da biogasanlægget ”fylder” lidt i bybilledet, har vi forsøgt at skærme dette, med bla. det grønne område og beplantning af volde og selve anlægget udført i neutrale farver. Men vi må nok erkende anlægget ”fylder”. Da vi så skulle i gang med opførelse af endnu en tank på anlægget blev bestyrelsen enige om, vi ville opføre et kunstværk der kunne fjerne øjnene eller måske kunne spille op til biogasanlægget. Vi har haft kunstneren Niels Lerche til at komme med et oplæg og det er altså det I kan se, der nu er under opførelse. Jeg håber kunstværket kan være noget byen kan blive stolte over og sætte fantasien i gang. Kunst vil også give debat og det er det kunsten kan og skal. Niels Lerche beskriver selv: ”Ved valg af størrelse på skulpturen, og dens stringente former og udtryk, er der taget udgangspunkt i grundens størrelse og de bagved liggende industri-bygningers særlige arkitektur (biogasanlæg)”. Jeg vil sige tak til Butiksudlejningen for støtten til kunstværket. Derudover er der søgt ved Spar Nord fonden til kunstværket, men har pt ingen svar derfra.

Vi håber på kunstværket kan afsløres den 1. december, men I vil få nærmere information om dette.

I forhold til tab på forbrugere har det være et forholds fint år, da tabet har været lille hvilket er rigtigt positivt.

I forhold til likviditet har vi udfordringer. En af grundene var vi desværre var 45 dage for tidligt ude med afregning på salg af biogas. Vi forventer i løbet af 2019 at kunne udligne dette.

Vi havde sædvanligvis i foråret en periode med en voldsom lugt af gylle ind over byen, men det havde altså intet med biogasanlægget at gøre. Det var en landmand tæt på der havde spredt gylle på sin mark.

Projektet med at levere varme til Skivum by er på ”stand by”. Vores oprindelige krav var der skulle være 30 forbrugere, men det har det vist sig der ikke er tilslutning til. Pt. er der 22 forbrugere der ønsker fjernvarme. Bestyrelsen har besluttet ikke at bruge flere projektpenge før der er 25 forbrugere der har givet tilsagn, da der skal udregnes ny samfundsøkonomisk sammenhæng i projektet. Det skal her til siges at arbejdsgruppen i Skivum har fået Planenergi til at udregne en samfundsøkonomiskberegning på 22 forbrugere i et praktikant projekt, så dette afventer vi med stor spænding.

Fremtiden er ikke som i går og vi skal være klar til der sker ændringer hele tiden inden for energisektoren. Vi forsøger hele tiden om der kan optimeres eller der skal ændres i vores opbygning af vores produktionsanlæg. Måske er næste skridt vi skal have installeret varmepumpe til opvarmning eller måske brintanlæg eller noget helt andet !

En stor tak til Martin, Søren og Richard, vi vil gerne takke jer for jeres arrangement. Vi oplever I føler stort ansvar for anlægget og behandler det som jeres eget - TAK
Til Britta vil vi gerne sige tak for årvågen bogføring og inputs.
Tak til Irma og Jørn fra Deloitte for veludført arbejde.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

Tommy Trads Jensen
Bestyrelsesformand